Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để tìm ID người bán của tôi?